Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Linguality.
 2. Linguality prowadzi indywidualne oraz grupowe kursy językowe przez Skype.
 3. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Dokonanie opłaty za usługę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, polityki firmy oraz polityki prywatności dostępnych w całości na stronie internetowej Szkoły.
 4. W ramach wykupionego kursu językowego Linguality zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora oraz udzielenia dostępu do indywidualnego konta na stronie internetowej Szkoły.

§ 2

Zapisy na kurs

 1. W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej bądź skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta oraz ustalić rodzaj wybieranego kursu oraz pakietu. Aby rozszerzyć kurs o dodatkowe usługi uczeń winien poinformować o tym BOK przed opłaceniem kursu.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 50 min. Zarówno uczeń jak i lektor są zobowiązani do przestrzegania czasu zajęć.
 3. W przypadku zajęć o porach stałych godziny są ustalane z uczniem poprzez BOK i nie podlegają zmianie przez kontakt z lektorem. W razie potrzeby zmiany godziny lub terminu zajęć kursant kontaktuje się z BOK.
 4. W przypadku zajęć o zmiennych porach (pakiet z opcją elastycznych godzin) pierwsze zajęcia ustalane są przez BOK, a każde następne lektor ustala indywidualnie z uczniem.

§ 3

Realizacja kursu

 1. Odwoływanie zajęć. Zajęcia mogą zostać odwołane w dwóch wariantach:
  a) w dniu poprzedzającym zajęcia;
  b) w dniu zajęć.
 2. W celu odwołania zajęć należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z BOK.
 3. Lekcje odwołane regulaminowo w dniu poprzedzającym zajęcia podlegają odrobieniu jako zajęcia dodatkowe w terminie do 14 dni od daty odwołania. Zajęcia odwołane tego samego dnia, podlegają odrobieniu jako zajęcia dodatkowe w terminie 7 dni. Nieodrobienie zajęć w podanych terminach lub niepowiadomienie Biura Obsługi Klienta skutkuje bezpowrotną utratą lekcji i nie przewiduje się żadnych zwrotów kosztów lub poterminowego odrabiania. Nie wolno odwoływać zajęć powiadamiając lektora.
 4. Pakiety miesięczne muszą zostać zrealizowane w czasie 31 dni od daty rozpoczęcia.
 5. Zawieszenie zajęć. Przewiduje się jednorazowe zawieszenie kursu do 10 dni roboczych w uzasadnionych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym BOK w przeddzień terminu zajęć. Kurs zostaje wtedy przedłużony o liczbę dni zawieszenia.
 6. Możliwa jest rezygnacja z kursu w każdym momencie trwania kursu lub po jego zakończeniu. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu nie przewiduje się żadnych zwrotów kosztów z tytułu niezrealizowanych zajęć lub wcześniejszego zakończenia kursu.
 7. Zajęcia można odwoływać podczas świąt, należy poinformować o tym BOK.
 8. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy niezwłocznie poinformować o tym BOK.
 9. Biuro Obsługi Klienta może odwołać zajęcia w każdej chwili trwania kursu w razie wystąpienia problemów technicznych. Zajęcia te nie zostają utracone i podlegają odrobieniu w ciągu 7 dni w innym terminie niż normalny plan zajęć.
 10. Jeśli uczeń spóźni się na zajęcia lektor ma obowiązek czekać 15 min od planowej godziny rozpoczęcia. Lektor nie ma obowiązku czekać dłużej niż 15 minut. W wypadku niezgłoszonej nieobecności ucznia, lekcję uznaje się za zrealizowaną. Jeśli lektor spóźni się na zajęcia, czas spóźnienia zostanie doliczony do kolejnych zajęć, pod warunkiem, że nie koliduje to z planem pracy lektora.
 11. Certyfikaty. Kursant ma możliwość uzyskania od Szkoły certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin wewnętrzny przygotowany przez lektora. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Do egzaminu można przystąpić po zrealizowaniu całego materiału z danego poziomu: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego nie wcześniej niż po 1 roku nauki w Linguality.

§ 4

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub na adres email podany na stronie internetowej Szkoły.
 2. Reklamacja musi zawierać: dokładne uzasadnienie i opis reklamowanej usługi, imię i nazwisko ucznia, numer telefonu oraz adres email.
 3. W wypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem pakietu niewykorzystane zajęcia podlegają utraceniu. W żadnym wypadku regulamin nie przewiduje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Regulamin nie przewiduje również w żadnym wypadku zwrotu pieniędzy za zajęcia opłacone.
 4. W wypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, zajęcia mogą zostać odrobione w terminie do 7 dni od daty nieprzeprowadzonych zajęć jako dodatkowe poza normalnym trybem zajęć.
 5. W wypadku nieobecności lektora, zajęcia nie przepadają i można je przeprowadzić w terminie ustalonym razem z BOK. W takiej sytuacji należy skontaktować się z BOK telefonicznie lub mailowo.
 6. Nieobecność na zajęciach dodatkowych umówionych jako odpracowanie zajęć z powodu wcześniejszej nieobecności, problemów technicznych lub innych przyczyn skutkuje bezpowrotną utratą lekcji i nie przewiduje się żadnych zwrotów kosztów lub poterminowego odrabiania.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w czasie trwania kursu.
 2. Kursant ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu tylko w uzasadnionych przypadkach.
 3. Aktualne usługi dodatkowe świadczone przez Szkołę znajdują się na stronie internetowej w zakładce cennik.
 4. Dokonanie zapłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w stopce pod linkiem regulamin.
 5. Dane klientów Szkoły nie zostaną przekazane, ani w żaden sposób udostępnione w jakichkolwiek celach innym podmiotom.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 7. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma możliwość odstąpienia od umowy po złożeniu pisemnej rezygnacji z kursu przesyłanej drogą mailową na adres mailowy biura Szkoły.